اصول اخلاقی انتشار مقاله


نویسندگان می‌بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول و رعایت نمایند.


وظایف نویسندگان

  • مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شود و در صورت پذیرش در مجله، نباید در جای دیگری ارائه و یا چاپ شود

  • تهیه مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل "جعل داده"، "تحریف واقعیات"، "دزدی علمی در ارائه تحلیل" یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران"، و یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی دچار تردید باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند.

  •  فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

  • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

  • مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

  • نویسنده  و افرادی فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) می بایست قوانین و منشور اخلاقی  نشریه را قبول کرده و  در آن به توافق رسیده باشند. منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریات است. 

  • مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

  • مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته‌شده در زمان مقرر بر عهده خود نویسنده است.در صورت بازپس گرفتن مقاله پس از ارسال به داوری و یا ارسال همزمان مقاله برای دو یا چند مجله، مقاله نه تنها چاپ نخواهد شد بلکه اسامی نویسندگان به‌دلیل اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی نشریه، در لیستی ثبت خواهد شد تا دیگر مقاله‌ای از این نویسندگان منتشر نشود.

  • نویسنده  موظف است در صورت نیاز، داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند.

  • نویسنده اصلی مقاله باید در خصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند و یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است.