فرایند پذیرش مقالات

 نشریه علمی-مهندسی آب و انرژی  پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی درمحورهای ذیل می باشد:

1- فناوری‌های نوین آب، اقلیم و انرژی

2- امنیت آب و انرژی

3- فناوری‌های نو ظهور آب و انرژی

4- تغییرات عامدانه در حوزه آب، اقلیم و انرژی

5- حکمرانی آب و انرژی

6- منابع نوین آب و انرژی(آب های ژرف، آب های پردازشی شده و....)

7- دیپلماسی آب و انرژی

8- مسائل فرهنگی و اجتماعی مهندسی آب و انرژی

9- آینده نگری و رصد مسائل آب و انرژی

10- هوشمند‌سازی و هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و اقلیم
11-مدیریت منابع آب و زمین شناسی مرتبط با منابع آبی

12-سایر موارد مرتبط


1-دریافت مقاله تنها از طریق سامانه فصلنامه مهندسی آب و انرژی  در فضای اینترنت به آدرس https://wee.ihu.ac.ir/ امکان‌پذیر است.

2-مقالة دریافتى با الگو، ساختار و زمینه‌هاى فصلنامه بررسى و در صورت عدم مطابقت مقاله با موضوعات فصلنامه، مقاله مورد نظر رد و به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

3-مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

4-مقالات تأیید شده براى سه داور تخصصى ارسال مى شود.

5-در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و فصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

6-مقالاتی که نیاز به اصلاح داشته باشد بعد از اصلاح دوباره باید به از طریق سامانه ارسال گردد.

7-- مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

8--براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

9--پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى‌شود.

10-پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى‌شود.

11-براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى‌شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.