اهداف و چشم انداز


با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانة جمعی، نشریه علمی -تخصصی مهندسی آب و انرژی به عنوان یکی از پیشران های جهت دهنده و گفتمان ساز نشر دانش در حوزه آب و انرژی کشور تبدیل خواهد شد و با ایجاد هسته‌های تخصصی مختلف در موضوعات مرتبط نقش خود را ایفا می‌کند. در حقیقت این نشریه تخصصی برای تکمیل چرخه مطالعات علمی آب و انرژی می باشد و به عنوان حلقه واسط با تمرکز بر مسائل راهبردی و کاربردی در پی تولید راهکارهای دانشی مناسب به مسئولین مربوطه و سیاستگذاران می باشد.