اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدهمت اسفه

دانشیار مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

m.hemmatesfehgmail.com
0000-0003-2327-6651

h-index: 75  

دکتر سیف الله سعد الدین

استاد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران

ssadodin.profile.semnan.ac.ir/#about_me
s_sadodinsemnan.ac.ir

h-index: 43  

دکتر رضا غفارپور

استادیار مهندسی برق استادیار مهندسی برق- مهندسی سیستم های انرژی

rghaffarpoursrbiau.ac.ir
0000-0002-5282-316X

h-index: 8  

دکتر روح اله نوری

استادیار دانشکده محیط زیست- دانشگاه تهران

noorut.ac.ir

h-index: 35  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر امیر حسین اشراقی

مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه علم و‌صنعت ایران، تهران

eshraghi.ahgmail.com
0000-0001-8819-9242

سهیل علی دوست

دانشگاه دامغان،سمنان،ایران

s.alidoust1369gmail.com
0000-0003-3305-9781

ویراستار ارشد

سهیل علی دوست

شیمی دانشگاه دامغان،سمنان،ایران

mohammad_3336yahoo.com

ویراستار ادبی

سهیل علی دوست

شیمی دانشگاه دامغان،سمنان،ایران

mohammad_3336yahoo.com

جانشین سردبیر

واحدی

استاد مهندسی مکانیک استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

khvahediihu.ac.ir

h-index: 100