مدیریت‌کاربردی تصفیه پساب در‌صنایع آب بر با استفاده از روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشکده عمران،آب و انرژی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب/ دانشکده عمران، آب و انرژی ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 پژوهشگر دانشکده و پژوهشکده عمران،آب و انرژی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

چکیده

مدیریت موثر تصفیه فاضلاب در صنایع آب برای حفظ کیفیت آب و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است. با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی و الزامات نظارتی، نیاز به روش‌های کارآمد و پایدار تصفیه فاضلاب بسیار مهم شده است. این پژوهش یک رویکرد کاربردی برای مدیریت تصفیه فاضلاب در صنایع آب با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارائه می‌کند. روش AHP چارچوبی ساختاریافته و سیستماتیک برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد و به متخصصان صنعت آب اجازه می‌دهد تا عوامل مختلف مؤثر بر مدیریت تصفیه فاضلاب را اولویت‌بندی و ارزیابی کنند. روش AHP به عنوان ابزاری ارزشمند برای تصمیم گیری در مدیریت تصفیه فاضلاب به شناسایی معیارهای تصمیم گیری، ایجاد ساختار سلسله مراتبی و مقایسه زوجی معیارها بصورت مطالعه موردی در سنگ شکن ها در محیط صنعت آب می پردازد. در مطالعه حاضر به‌منظور انتخاب بهترین استراتژی از بین طرح‌های پیشنهادی از تکنیک‌های انتخاب در مهندسی ارزش با روش AHP استفاده‌شده است. با تشکیل تیمی از خبرگان پروژه، معیارهای اصلی و تأثیرگذار از بین معیارهای پیشنهادی، انتخاب و با روش AHP ضرایب اهمیت آن‌ها تعیین و جداول مقایسات زوجی تکمیل‌شده است که با روش بردار ویژه تجزیه‌وتحلیل گردیده‌اند. مشخص گردید که هزینه‌های مستقیم سنگ‌شکن به مقدار 35درصد کاهش داشته و تعادل میان منابع و تأمین نیازها و کارکردهای طرح پیشنهادی برقرارشده است. در مدیریت پروژه‌ای عمرانی روش انتخاب تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مهندسی ارزش با بحث تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌صورت لحاظ کردن شاخص های فنی در کنار شاخص‌های اقتصادی برای تعیین بهترین طرح‌های عمرانی مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها