راهکارهای پیشنهادی مهندسی ارزش در سازمان آب و برق خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، خوزستان، ایران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مهندسی ارزش یک رویکرد سیستماتیک و ساختار یافته است که هدف آن بهینه سازی ارزش پروژه ها و فرآیندها با شناسایی فرصت هایی برای کاهش هزینه، بهبود عملکرد و افزایش عملکرد است. در این چارچوب، این پژوهش راه‌حل‌های پیشنهادی برای اجرای شیوه‌های مهندسی ارزش به منظور افزایش کارایی و اثربخشی در مدیریت پروژه و فرآیندهای عملیاتی را در سازمان آب و برق خوزستان را بررسی می‌کند. نقش موثر سازمان آب و برق خوزستان در مدیریت منابع آب و برق در جنوب. اهمیت مهندسی ارزش در دستیابی به اهداف سازمانی از جمله بهینه سازی هزینه، تحویل پروژه در چارچوب بودجه و برنامه زمان بندی و رضایت کلی مشتری را برجسته تر می نماید. تقویت همکاری بین ذینفعان، از جمله مهندسان، طراحان و کاربران نهایی، برای ترکیب دیدگاه‌های متنوع و ایده‌های نوآورانه وطراحی جایگزین را برای بهینه سازی عملکرد دارای اهمیت است، کارایی و مقرون به صرفه بودن، اجرای شیوه های مدیریت پروژه موثر، استراتژی های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در راستای افزایش عمر زیرساختها می تواند در بهینه سازی استفاده از منابع آب و انرژی در منطقه و کارایی مجموعه موثر باشد و رضایت ذینفعان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها