مروری بر بهبود عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفونی (THP) با تمرکز بر نانوسیاالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، اصفهان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثرگذاری عامل ترموسیفون و نانوسیال بر انتقال حرارت میباشد. به عبارت دیگر هدف افزایش هرچه بیشتر عملکرد حرارتی ترموسیفون با استفاده از نانوسیال میباشد که در مورد کنترل دما و جلوگیری از یخزدگی تجهیزات نیروگاهی کارآمد باشد. استفاده از نانوسیاالت به عنوان بهبود دهنده خواصحرارتی سیال عامل در لولههای حرارتی به عنوان یک ایده مطرح میباشد و پژوهشگران مختلفی به بررسی این موضوع بصورت تجربی پرداخته اند. اما هنوز در استفاده از نانوسیاالت به عنوان یک ایده جدید به منظور افزایش ثابت هدایت گرمایی مایع در لوله های حرارتی تحقیقات محدودی صورت پذیرفته است. همچنین با توجه به بررسی های انجام شده پژوهشهایی که تاکنون بر روی این وسیله صورت گرفته اند، اغلب به صورت تجربی بوده و شمار پژوهشهایی که به شبیه سازی و مدلسازی عددی آن پرداختهاند، محدود بوده است. تلفیق دو فناوری نانوسیاالت هیبریدی و لوله های حرارتی در زمینه خنک کاری و یا گرمایش تجهیزات نفتی یکی از موضوعات مورد پژوهشی نوین در علم حرارت و مکانیک سیاالت میباشد که هم برای کشور و نیازهای آن کاربردی است و هم افق جدیدی از استفاده این تجهیزات در زمینه تجهیزات نیروگاهی و نفتی می باشد

کلیدواژه‌ها